Manzil Dua | English Transliteration: Roman Script

Manzil Dua | English Transliteration: Roman Script

Manzil

For better and native android experience with Tilawat (Audio Recitation) use our Android app: Manzil + Audio (Offline)
For simpler android app use: Manzil Dua + Urdu (Offline)Touch or click on the images to load like an app.

Manzil Dua

Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
Manzil Dua
This dua is a gift for everyone who wants to read Manzil like they do on regular paper version of Holy Quran. It is easy on eyes and is with Urdu translation.
According to Islamic knowledge and culture Manzil provides you safety and protection from Kaala Jaadu, Jinns, Churails, Demons, Black Magic, Genies, Evil Eye, Nazar, Witchcraft, Sehar and any other evil forces. It is best antidote for magic.
It is usually read once in the morning and once in the evening by any member of Muslim family.
Manzil Dua consists of several verses which are parts of Surah Al-Faatiha, Surah Al-Baqarah, Surah Aal-e-Imran, Surah Al-A’araf, Surah Al-Israa,Surah Al-Muminoon, Surah Al-Saffaat, Surah Al-Rehman, Surah Al-Hashr, Surah Al-Jinn, Surah Al-Kaafiroon, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah Al-Naas.

 

Manzil Dua–> English Transliteration: Roman Script
Surah Al-Fatiha

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

1.Alhamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen
2.Ar-Rahmaanir-Raheem
3.Maaliki Yawmid-Deen
4.Iyyaaka na’budu wa lyyaaka nasta’een
5.Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem
6.Siraatal-lazeena an’amta ‘alaihim ghayril-maghdoobi ‘alaihim wa lad-daaalleen

2-1. Alif-Laaam-Meeem
2-2. Zaalikal Kitaabu laa raiba feeh; udal lilmuttaqeen
2-3. Allazeena yu’minoona bilghaibi wa yuqeemoonas salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon
2-4. Wallazeena yu’minoona bimaa unzila ilaika wa maaa unzila min qablika wa bil Aakhirati hum yooqinoon
2-5. Ulaaa’ika ‘alaa hudam mir rabbihim wa ulaaa’ika humul muflihoon.

2-163.Wa ilaahukum illaahunw waahid, laaa ilaaha illaa Huwar Rahmaanur Raheem.

2- 255. Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm;
lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa’u indahooo illaa bi-iznih;
ya’lamu maa baina aydeehim wa maa khalfahum wa laa yuheetoona bishai’im min ‘ilmihee illaa bimaa shaaa’;
wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya’ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul ‘Azeem.
2- 256. Laaa ikraaha fid deeni qat tabiyanar rushdu minal ghayy;
famai yakfur bit Taaghooti wa yu’mim billaahi faqadis tamsaka bil’urwatil wusqaa lan fisaama lahaa;
wallaahu Samee’un ‘Aleem Allaahu waliyyul lazeena aamanoo yukhrijuhum minaz zulumaati ilan noori
wallazeena kafarooo awliyaaa’uhumut Taaghootu yukhrijoonahum minan noori ilaz zulumaat;
ulaaa’ika Ashaabun Naari hum feehaa khaalidoon.

2-284. Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ard;
wa in tubdoo maa feee anfusikum aw tukhfoohu yuhaasibkum bihil laa;
fayaghfiru li mai yashaaa’u wa yu’azzibu mai yashaaa u;wallaahu ‘alaa kulli shai in qadeer.
2-285. Aamanar-Rasoolu bimaaa unzila ilaihi mir-Rabbihee walmu’minoon;
kullun aamana billaahi wa Malaaa’ikathihee wa Kutubhihee wa Rusulih
laa nufarriqu baina ahadim-mir-Rusulihee
wa qaaloo sami’naa wa ata’naa ghufraanaka Rabbanaa wa ilaikal-maseer.
2-286. Laa yukalliful-laahu nafsan illaa wus’ahaa; lahaa maa kasabat wa ‘alaihaa maktasabat;
Rabbanaa la tu’aakhiznaa in naseenaaa aw akhtaanaa;
Rabbanaa wa laa tahmil-‘alainaaa isran kamaa hamaltahoo ‘alal-lazeena min qablinaa;
Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bih
wa’fu ‘annaa waghfir lanaa warhamnaa;
Anta mawlaanaa fansurnaa ‘alal qawmil kaafireen.

3-18. Shahidal laahu annahoo laa ilaaha illaa Huwa walmalaaa’ikatu wa ulul ‘ilmi qaaa’imam bilqist;
laaa ilaaha illaa Huwal ‘Azeezul Hakeem.

3-26. Qulil laahumma Maalikal Mulki tu’til mulka man tashaaa’u
wa tanzi’ulmulka mimman tashhaaa’u wa tu’izzu man tashaaa’u
wa tuzillu man tashaaa’u biyadikal khairu innaka ‘alaa kulli shai’in Qadeer.
3-27. Toolijul laila fin nahaari wa toolijun nahaara fil laili
wa tukhrijul haiya minalmaiyiti wa tukhrijulo
maiyita minal haiyi wa tarzuqu man tashaaa’u bighari hisab.

7-54. Inna Rabbakkumul laahul lazee khalaqas sammaawaati wal arda
fee sittati ayyaamin summmas tawaa ‘alal ‘arshi
yughshil lailan nahaara yatlu buhoo haseesanw washshamsa
walqamara wannujooma musakhkharaatim bi amrih;
alaa lahul khalqu wal-amr; tabaarakal laahu Rabbul ‘aalameen.
7-55. Ud’oo Rabbakum tadarru’anw wa khufyah; innahoo laa yuhibbul mu’tadeen.
7-56. Wa laa tufsidoo fil ardi ba’da islaahihaa wad’oohu khawfanw wa tama’aa;
inna rahmatal laahi qareebum minal muhsineen.

17-110. Qulid’ul laaha awid’ur Rahmaana ayyam maa tad’oo falahul asmaaa’ul Husnaa;
wa laa tajhar bi Salaatika wa laa tukhaafit bihaa wabtaghi baina zaalika sabeela.
17-111. Wa qulil hamdu lillaahil lazee lam yattakhiz
waladanw wa lam yakul lahoo shareekun fil mulki wa lam yakul lahoo
waliyyum minaz zulli wa kabbirhu takbeeraa.

23-115. Afahsibtum annamaa khalaqnaakum ‘abasanw wa annakum ilainaa laa turja’oon
23-116. Fata’aalal laahul Malikul Haqq; laaa ilaaha illaa Huwa Rabbul ‘Arshil Kareem.
23-117. Wa mai yad’u ma’allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahoo bihee
fa innnamaa hisaabuhoo ‘inda Rabbih; innahoo laa yuflihul kaafiroon.
23-118. Wa qur Rabbigh fir warham wa Anta khairur raahimeen.

37-1. Wassaaaffaati saffaa
37-2. Fazzaajiraati zajraa
37-3. Fattaaliyaati Zikra
37-4. Inna Illaahakum la Waahid
37-5. Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa wa Rabbul mashaariq
37-6. Innaa zaiyannas samaaa ‘ad dunyaa bizeenatinil kawaakib
37-7. Wa hifzam min kulli Shaitaanim maarid
37-8. Laa yassamma ‘oona ilal mala il a’alaa wa yuqzafoona min kulli jaanib
37-9. Duhooranw wa lahum ‘azaabunw waasib
37-10. Illaa man khatifal khatfata fa atba’ahoo shihaabun saaqib
37-11. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqnaa; innaa khalaqnaahum min teenil laazib.

55-33. Yaa ma’sharal jinni wal insi inis tata’tum an tanfuzoo
min aqtaaris samaawaati wal ardi fanfuzoo;
laa tanfuzoona illaa bisultaan.
55-34. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
55-35. Yursalu ‘alaikumaa shuwaazum min naarifiw-wa nuhaasun falaa tantasiraan
55-36 Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
55-37 Fa-izan shaqqatis samaaa’u fakaanat wardatan kaddihaan
55-38 Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
55-39 Fa-yawma’izil laa yus’alu ‘an zambiheee insunw wa laa jaann
55-40 Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.

59-21. Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahoo khaashi’am muta saddi
‘am min khashiyatil laah; wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaroon.
59-22. Huwal-laahul-lazee laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Raheem.
59-23. Huwal-laahul-lazee laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul
Quddoosus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAzeezul Jabbaarul-Mutakabbir;
Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikoon.
59-24. Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir; lahul Asmaaa’ul Husnaa;
yusabbihu lahoo maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Azeezul Hakeem.

72-1. Qul oohiya ilaiya annna hustama’a nafarum minal jinnni faqaalooo innaa sami’naa quraanan ‘ajabaa.
72-2 Yahdeee ilar rushdi fa aamannaa bihee wa lan nushrika bi rabbinaaa ahadaa.
72-3 Wa annahoo Ta’aalaa jaddu Rabbinaa mat takhaza saahibatanw wa la waladaa.
72-4 Wa annahoo kaana yaqoolu safeehunaa ‘alal laahi shatataa.

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.
109-1. Qul yaa-ai yuhal kaafiroon
109-2. Laa a’budu ma t’abudoon
109-3. Wa laa antum ‘aabidoona maa a’bud
109-4. Wa laa ana ‘abidum maa ‘abattum
109-5. Wa laa antum ‘aabidoona ma a’bud
109-6. Lakum deenukum wa liya deen.

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.
112-1. Qul huwal laahu ahad
112-2. Allah hus-samad
112-3. Lam yalid wa lam yoolad
112-4. Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.
113-1. Qul a’uzoo bi rabbil-falaq
113-2. Min sharri ma khalaq
113-3. Wa min sharri ghasiqin iza waqab
113-4. Wa min sharrin-naffaa-saati fil ‘uqad
113-5. Wa min shar ri haasidin iza hasad.

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.
114-1. Qul a’uzu birabbin naas
114-2. Malikin naas
114-3. Ilaahin naas
114-4. Min sharril was waasil khannaas
114-5. Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas
114-6. Minal jinnati wan naas.

Leave a Comment