Surah Maryam in Roman English

Surah Maryam in Roman English

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Kaaaf-Haa-Yaa-‘Ayyyn-Saaad
 2. Zikru rahmati Rabbika ‘abdahoo Zakariyya
 3. Iz naadaa Rabbahoo nidaaa’an khafiyyaa
 4. Qaala Rabbi innee wahanal ‘azmu minnee washta ‘alar ra’su shaibanw wa lam akun bidu’aaa’ika Rabbi shaqiyyaa
 5. Wa innee khiftul mawaaliya minw waraaa’ee wa kaanat imra atee ‘aqiran fa hablee mil ladunka waliyyaa
 6. Yarisunee wa yarisu min aali Ya’qoob, waj’alhu Rabbi radiyya
 7. Yaa Zakariyyaaa innaa nubashshiruka bi ghulaamin ismuhoo Yahyaa lam naj’al lahoo min qablu samiyyaa
 8. Qaala Rabbi annaa yakoonu lee ghulaamunw wakaanat imra atee ‘aaqiranw wa qad balaghtu minal kibari ‘itiyyaa
 9. Qaala kazaalika qaala Rabbuka huwa ‘alaiya haiyinunw wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shai’aa
 10. Qaala Rabbij ‘al leee Aayah; qaala Aayatuka allaa tukalliman naasa salaasa layaalin sawiyyaa
 11. Fakharaja ‘alaa qawmihee minal mihraabi fa-awhaaa ilaihim an sabbihoo bukratanw wa ‘ashiyyaa
 12. Yaa Yahyaa khuzil Kitaaba biquwwatinw wa aatainaahul hukma sabiyyaa
 13. Wa hanaanam mil ladunnaa wa zakaatanw wa kaana taqiyyaa
 14. Wa barram biwaalidayhi wa lam yakum jabbaaran ‘asiyyaa
 15. Wa salaamun ‘alaihi yawma wulida wa yawma yamootu wa yawma yub’asu haiyyaa (section 1)
 16. Wazkur fil Kitaabi Maryama; izin tabazat min ahlihaa makaanan sharqiyyaa
 17. Fattakhazat min doonihim hijaaban fa arsalnaaa ilaihaa roohanaa fatamassala lahaa basharan sawiyyaa
 18. Qaalat inneee a’oozu bir Rahmaani minka in kunta taqiyyaa
 19. Qaala innamaa ana rasoolu Rabbiki li ahaba laki ghulaaman zakiyyaa
 20. Qaalat anna yakoonu lee ghulaamunw wa lam yamsasnee bashrunw wa lam aku baghiyyaa
 21. Qaala kazaaliki qaala Rabbuki huwa ‘alaiya haiyimunw wa linaj ‘alahooo Aayatal linnaasi wa rahmatam minnaa; wa kaana amram maqdiyyaa
 22. Fahamalat hu fantabazat bihee makaanan qasiyyaa
 23. Fa ajaaa ‘ahal makhaadu ilaa jiz’in nakhlati qaalat yaa laitanee mittu qabla haazaa wa kuntu nasyam mansiyyaa
 24. Fanaadaahaa min tahtihaaa allaa tahzanee qad ja’ala Rabbuki tahtaki sariyyaa
 25. Wa huzzeee ilaiki bijiz ‘in nakhlati tusaaqit ‘alaiki rutaban janiyyaa
 26. Fakulee washrabee wa qarree ‘ainaa; fa immaa tarayinnna minal bashari ahadan faqooleee innee nazartu lir Rahmaani sawman falan ukallimal yawma insiyyaa
 27. Fa atat bihee qawmahaa tahmiluhoo qaaloo yaa Maryamoo laqad ji’ti shai’an fariyyaa
 28. Yaaa ukhta Haaroona maa kaana abookimra’a saw’inw wa maa kaanat ummuki baghiyyaa
 29. Fa ashaarat ilaih; qaaloo kaifa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyyaa
 30. Qaala innee ‘abdullaahi aataaniyal Kitaaba wa ja’alanee Nabiyyaa
 31. Wa ja’alanee mubaarakan aina maa kuntu wa awsaanee bis Salaati waz Zakaati maa dumtu haiyaa
 32. Wa barram biwaalidatee wa lam yaj’alnee jabbaaran shaqiyyaa
 33. Wassalaamu ‘alaiya yawma wulidtu wa yawma amootu wa yawma ub’asu haiyaa
 34. Zaalika ‘Eesab-nu Maryama; qawlal haqqil lazee feehi yamtaroon
 35. Maa kaana lillaahi ai yattakhiza minw waladin Subhaanah; izaa qadaaa amran fa innamaa yaqoolu lahoo kun fa yakoon
 36. Wa innal laaha Rabbee wa Rabbukum fa’budooh; haazaa Siraatum Mustaqeem
 37. Fakhtalafal ahzaabu min bainihim fawailul lillazeena kafaroo min mashhadi Yawmin ‘azeem
 38. Asmi’ bihim wa absir Yawma ya’toonanaa laakiniz zaalimoonal yawma fee dalaalin mubeen
 39. Wa anzirhum Yawmal hasrati iz qudiyal amr; wa hum fee ghaflatinw wa hum laa yu’minoon
 40. Innaa nahnu narisul arda wa man ‘alaihaa wa ilainaa yurja’oon (section 2)
 41. Wazkur fil Kitaabi Ibraaheem; innahoo kaana siddeeqan Nabiyyaa
 42. Iz qaala li abeehi yaaa abati lima ta’budu maa laa yasma’u wa laa yubsiru wa laa yughnee ‘anka shai’aa
 43. Yaaa abati innee qad jaaa’anee minal ‘ilmi maa lam ya’tika fattabi’neee ahdika siraatan Sawiyyaa
 44. Yaaa abati laa ta’budish Shaitaan; innash Shaitaana kaana lir Rahmaani ‘asiyyaa
 45. Yaaa abati innee akhaafu ai yamassaka ‘azaabum minar Rahmaani fatakoona lish Shaitaani waliyyaa
 46. Qaala araaghibun anta ‘an aalihatee yaaa Ibraaheemu la ‘il lam tantahi la arjumannaka wahjurnee maliyyaa
 47. Qaala salaamun ‘alaika sa astaghfiru laka Rabbeee innahoo kaana bee hafiyyaa
 48. Wa a’tazilukum wa maa tad’oona min doonil laahi wa ad’oo Rabbee ‘asaaa allaaa akoona bidu’aaa’i Rabbee shaqiyyaa
 49. Fa lam ma’tazalahum wa maa ya’budoona min doonil laahi wahabnaa lahoo is-haaqa wa ya’qoob; wa kullan ja’alnaa Nabiyyaa
 50. Wa wahabnaa lahum mirrahmatinaa wa ja’alnaa lahum lisaana sidqin ‘aliyyaa (section 3)
 51. Wazkur fil Kitaabi Moosaaa; innahoo kaana mukhlasanw wa kaana Rasoolan Nabiyyaa
 52. Wa naadainaahu min jaanibit Tooril aimani wa qarrabnaahu najiyyaa
 53. Wa wahabnaa lahoo mir rahmatinaaa akhaahu Haaroona Nabiyyaa
 54. Wazkur fil Kitaabi ismaa’eel; innahoo kaana saadiqal wa’di wa kaana Rasoolan Nabiyyaa
 55. Wa kaana ya’muru ahlahoo bis Salaati waz zakaati wa kaana ‘inda Rabbihee mardiyyaa
 56. Wazkur fil Kitaabi Idrees; innahoo kaana siddeeqan Nabiyyaa
 57. Wa rafa’naahu makaanan ‘aliyyaa
 58. Ulaaa’ikal lazeena an’amal laahu ‘alaihim minan Nabiyyeena min zurriyyati Aadama wa mimman hamalnaa ma’a Noohinw wa min zurriyyati Ibraaheema wa Israaa’eela wa mimman hadainaa wajta bainaaa; izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatur Rahmaani kharroo sujjadanw wa bukiyyaa (make sajda)
 59. Fakhalafa min ba’dihim khalfun adaa’us Salaata wattaba’ush shahawaati fasawfa yalqawna ghaiyyaa
 60. Illaa man taaba wa aamana wa ‘amila saalihan fa ulaaa’ika yadkhuloonal jannata wa laa yuzlamoona shai’aa
 61. Jannaati ‘adninil latee wa’adar Rahmaanu ibaadahoo bilghaib; innahoo kaana wa’duhoo ma’tiyyaa
 62. Laa yasma’oona feehaa laghwan illaa salaamaa; wa lahum rizquhum feehaa bukratanw wa ‘ashiyyaa
 63. Tilkal jannatul latee noorisu min ‘ibaadinaa man kaana taqiyyaa
 64. Wa maa natanazzalu illaa bi amri Rabbika lahoo maa baina aideenaa wa maa khalfanaa wa maa baina zaalik; wa maa kaana Rabbuka nasiyyaa
 65. Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa fa’bud hu wastabir li’ibaadatih; hal ta’lamu lahoo samiyyaa (section 4)
 66. Wa yaqoolul insaanu ‘a izaa maa mittu lasawfa ukhraju haiyaa
 67. ‘A wa laa yazkurul insaanu annaa khalaqnaahu min qablu wa lam yaku shai’aa
 68. Fawa Rabbika lanahshu rannahum wash shayaateena summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyyaa
 69. Summa lanan zi’anna min kulli shee’atin aiyuhum ashaddu ‘alar Rahmaani ‘itiyyaa
 70. Summa lanahnu a’lamu billazeena hum awlaa bihaa siliyyaa
 71. Wa in minkum illaa waariduhaa; kaana ‘alaa Rabbika hatmam maqdiyyaa
 72. Summa nunajjil lazeenat taqaw wa nazaruz zaalimeena feehaa jisiyyaa
 73. Wa izaa tutlaa ‘alaihim Aayaatunaa baiyinaatin qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanooo aiyul fareeqaini khairum maqaamanw wa ahsanu nadiyyaa
 74. Wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu asaasanw wa ri’yaa
 75. Qul man kaana fidda laalati falyamdud lahur Rahmaanu maddaa; hattaaa izaa ra aw maa yoo’adoona immal ‘azaaba wa immas Saa’ata fasa ya’lamoona man huwa sharrum makaananw wa ad’afu jundaa
 76. Wa yazeedul laahul lazeenah tadaw hudaa; wal baaqiyaatus saalihaatu khairun ‘inda Rabbika sawaabanw wa khairum maraddaa
 77. Afara’aytal lazee kafara bi Aayaatinaa wa qaala la oota yanna maalanw wa waladaa
 78. ‘At tala’al ghaiba ‘amit takhaza ‘indar Rahmaani ‘ahdaa
 79. Kallaa; sanaktubu maa yaqoolu wa namuddu lahoo minal ‘azaabi maddaa
 80. Wa narisuhoo maa yaqoolu wa ya’teenaa fardaa
 81. Wattakhazoo min doonil laahi aalihatal liyakoonoo lahum ‘izzaa
 82. Kallaa; sa yakfuroona bi’ibaadatihim wa yakoonoona ‘alaihim diddaa (section 5)
 83. Alam tara annaaa arsalnash Shayaateena ‘alal kaafireena ta’uzzuhum azzaa
 84. Falaa ta’jal alaihim innamaa na ‘uddu lahum ‘addaa
 85. Yawma nahshurul muttaqeena ilar Rahmaani wafdaa
 86. Wa nasooqul mujrimeena ilaa Jahannama wirdaa
 87. Laa yamlikoonash shafaa’ata illaa manittakhaza ‘indar Rahmaani ‘ahdaa
 88. Wa qaalut takhazar Rahmaanu waladaa
 89. Laqad ji’tum shai’an iddaa
 90. Takaadus samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaq qul ardu wa takhirrul jibaalu haddaa
 91. An da’aw lir Rahmaani waladaa
 92. Wa maa yambaghee lir Rahmaani ai yattakhiza waladaa
 93. In kullu man fis samaawaati wal ardi illaaa aatir Rahmaani ‘abdaa
 94. Laqad ahsaahum wa addahum ‘addaa
 95. Wa kulluhum aateehi Yawmal Qiyaamati fardaa
 96. Innal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati sa yaj’alu lahumur Rahmaanu wuddaa
 97. Fa innamaa yassarnaahu bilisaanika litubashshira bihil muttaqeena wa tunzira bihee qawmal luddaa
 98. Wa kam ahlaknaa qabla hum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma’u lahum rikzaa (section 6)

 

Leave a Comment